Tier-Nr. Zurück zur Anmeldeseite
Mehrere gefundene Datensätze:
Nr. TVDNameGeb.Dat.♀/♂RasseBetrieb
No records found.

STARLIGHT BH -AHR MHF*  CH 120.1393.1438.9   F
Geb.Dat. 19.03.2018 Vater
GB 621.0620.1630.5 HOGG N630-ET
Mutter
CH 120.0923.4014.2 STARLIGHT U1
Rasse AN

Leistungsblatt

Aktualisieren
Geb. Datum 19.03.2018 Hornstatus P Farbschlag black Rasse Angus / AN
FLHB-Status aufgenommen NV/NB/SPB-Mutter J/J/J Dauerleistung
Besitzer Thomas + Annette Rieder-Gysin, Hof Hoggen 126, 4418 Reigoldswil DNA 941985385
Züchter Thomas + Annette Rieder-Gysin, Hof Hoggen 126, 4418 Reigoldswil SNP Vater ok

Rawburn Boss HOGG N630-ET MHF* P
GB 621.0620.1630.5 anerkannt
06.03.2013 AN black
68 39 100.0 328 1418
01.12.2020 100 (61) 116 (76) - - - -
- - - - / - / - / - / -
TC FREEDOM 104 P
US 000.1397.7765.1 anerkannt
18.01.2001 AN black
- - - - - - -
CONNEALY FOREFRONT P
US 000.1316.9229.7 AN
TC RUBY 9095 P
US 000.1334.2731.6 AN
Hoff BLACKBIRD-ET 594 5218 P
US 015.1410.3836.2 anerkannt
21.03.2005 AN black
- - - - - - -
S V F BANDOLIER P
US 000.1222.4884.7 AN
HOFF BOSS LADY S C 3V9 P
US 000.1243.1774.9 AN
STARLIGHT U1 -AHR L P
CH 120.0923.4014.2 aufgenommen
16.05.2011 AN black
9 35 100.0 278 1187 44.6
01.12.2020 - 96 (65) - - - -
18.04.2016 132 741 - / 93 / 90 / 90 / 91
VG UNITED P
DE 008.9239.3043.6 aufgenommen
18.03.2007 AN black
01.12.2020 106 (67) 98 (90) - 93 (81) 88 (88) 116 (83)
VG UNITY ET
DE 008.9186.1775.5 AN
FAMA
DE 008.9177.9817.2 AN
VG STARLIGHT L P
DE 008.9255.1088.9 aufgenommen
16.04.2009 AN black
01.12.2020 - 96 (50) 106 (51) - - -
SRV HEDEBO KENNEDY 814
DK 075.6630.0814.4 AN
STARLIGHT
DE 008.9194.3639.3 AN

Kälber *Adoptivkalb **von Adoptivmutter aufgezogen
Anz. Geb. Dat. Vater Kalb Zuwachs
Name Ohrmarke Name Ohrmarke Geschl. KN GG [kg] AG205 (kg) TZ205 (g) KZP
1 11.04.2020 MILLENIUM CH 120.1297.1920.0 MIRU 77 CH 120.1552.9077.3 K 1 35 313 1356 48.0
EKA Mt.: 25 ZKZ Tage: KF: 35 313 1356 48.0

Eigenleistung GG 35 AG205 306 KN 1 TZ205 1322
Lineare Beschreibung - / 93 / 89 / 92 / 91
Datum 06.10.2020 Rassenmerkmale
Widerristhöhe 129 cm Kopf, Augen
Gewicht 648 kg Haare
Hörner
Ohren
 
Format 93 Bemuskelung 89
Widerristhöhe 4 Kondition 5
obere Linie 5 Schulter 6
Länge 5 Lenden 7
Becken Länge 5 Stotzen Rundung 7
Becken Neigung 6 Stotzen Länge 7
Tiefe Brust 7 Fundament 92
Weite Hüftbein 5 Gliederstärke 5
Euter Länge 5 Stellung vorne 5
Euter Tiefe 6 Sprunggelenkwinkelung 5
Zitzen Länge 5 Fesseln 5
Zitzen Dicke 5 Klauen 5
   
Zuchtwerte Datum:   01.12.2020
Label Index
GAbeef A 102 (20)
GGbeef A 101 (28)
GAdairy A 103 (15)
GGdairy A 98 (16)
AGD A 107 (51)
AGM A 91 (17)
SGMT A 97 (12)
FMT A 89 (16)
FETMT A 98 (14)
SGKV A 96 (9)
FKV A 89 (14)
FETKV A 99 (9)
Letzte Belegung/Besamung
20.09.2020 - 04.10.2020 BOSS HOGGEN CH 120.1393.1448.8 AN
30.04.2020 - 13.06.2020 VG EXCALIBUR DE 008.9307.4023.3 AN
30.04.2020 - 12.06.2020 VG EXCALIBUR DE 008.9307.4023.3 AN


Daten werden aufbereitet